Geen producten (0)

iDEAL

 

Verzenden - Retourneren

Algemene Voorwaarden 

Geen producten (0)

Honing Alternatief

€ 5,00 (inclusief btw 9%)
Levertijd 0/1 dag
Specificaties
Productcode 144-1962
Bruto gewicht 400,00 g
Omschrijving

Bee Crazy - een veganistisch alternatief voor honing met bloemen en kruiden.

Honing alternatief

Waarom een vegan honing alternatief voor de bijenhoning? Wat ook gewoon een zoetmaker is ;), maar zonder bijenstress. Helaas heeft honingproductie altijd nadelen en problemen voor de bijen, zoals de stress van het oogsten van honing.

De door bijen ingenomen nectar bevat de suikersoort sucrose, die wordt afgebroken tot de componenten fructose en glucose door constante overdracht tussen bijen en honingraten met toevoeging van zuren, vandaar dat naast kokospalmsuiker ook de vruchten appel en citroen in deze veganistische versie worden gebruikt. De bijenkorf heeft een warme constante temperatuur. Het honing alternatief wordt dan ook langzaam op een zeer laag vuur/andere warmtebron, langzaam tot een honing gecreëerd.

 

BE GOOD VERSION - Paardenbloemmix en/of goudsbloemmix met biologische kokospalmsuiker.

De kleur bij kokospalmsuiker wordt vrij donker en wordt daarom vaak ook niet gebruik om het 'aantrekkelijk' te maken. Deze herfst/winterversie is gemaakt van gedroogde bloemen, de lente/zomer versie zal van verse bloemen gemaakt worden. De smaak is een klein beetje als een honingdropje. Wel een theelepel gezond door het gebruik van kokospalmsuiker en o.a. paardenbloem. Lees hieronder de voordelen van het gebruik van deze ingrediënten.

De voordelen van biologische kokospalmsuiker

 • Biologische kokospalmsuiker is vrij van pesticiden. Pesticiden zijn gevaarlijk voor het milieu en het menselijk lichaam. Pesticiden zijn in verband gebracht met tal van gezondheidsrisico's.
 • Kokospalmsuiker bevat een verscheidenheid aan vitamines, waaronder twaalf van het essentiële vitamine B-complex.
 • Kokospalmsuiker heeft een (lage) glycemische index van 35-40. Diëten met weinig glycemische voedingsmiddelen leiden tot betere glucose- en insulineregulatie, het voorkomen van ziekten, meer energie en een beter humeur.
 • Kokospalmsuiker bevat 16 amminozuren. Aminozuren zijn nodig om eiwitten te bouwen die door het hele lichaam worden gebruikt voor de groei, reparatie en onderhoud van lichaamsweefsels, enzymen, hormonen.
 • Diëten die rijk zijn aan hele en ongeraffineerde voedingsmiddelen bevatten hoge concentraties antioxidanten fenocils, vezels en tal van andere fythochemicaliën die mogelijk beschermen tegen chronische ziekten.
 • Kokospalmsuikers zijn vrij van chemicaliën, synthetische versnijdingsmiddelen, conserveermiddelen, kunstmatige kleuren, kunstmatige smaakstoffen, gistmiddelen of additieven.
 • Kokospalmsuiker bevat veel mineralen, waaronder kalium, magnesium, zink, ijzer, boor, zwavel, calcium en koper.

 

De voordelen van het gebruik van biologische paardenbloem.

De gezonde eigenschappen van paardenbloem maken dat deze plant bij diverse aandoeningen een uitkomst kan bieden. Hier staan enkele aandoeningen vermeld en de reden waarom paardenbloem een medicijn kan zijn:

 • Vermoeidheid die komt door verminderde leverfunctie omdat het hoge vitaminen- en mineralengehalte het hele lichaam versterkt en het lichaam ontgift wordt,
 • Bloedarmoede doordat er veel ijzer en andere mineralen in zit,
 • Osteoporose door de aanwezige mineralen,
 • Broze haren omdat calcium en kiezelzuur het bindweefsel versterken, zwavel het haar versterkt en choline en magnesium de zenuwen versterken,
 • Ouderdomsdiabetes want het verlaagt de bloedsuikerspiegel,
 • Constipatie omdat vooral de paardenbloemwortel licht laxerend werkt,
 • Onvoldoende melkproductie tijdens borstvoeding omdat het zogvormend werkt,
 • Immuunverbetering omdat het zowel antiviraal als antibacterieel werkt.
 • Vochtafdrijvende werking van paardenbloem - Paardenbloem werkt diuretisch, wat vochtafdrijvend betekent. Het werkt beter dan reguliere medicatie omdat die soms leiden tot een kaliumtekort. In paardenbloemblad zit genoeg kalium dus door dit als urineverdrijvend geneesmiddel te gebruiken kun je geen kaliumtekort oplopen. Daarnaast is het blad urinezuurverdrijvend en bloedzuiverend. Dat komt voornamelijk door de aanwezigheid van zwavel. Verder heeft paardenbloemblad een ontstekingsremmende werking. Door al deze medicinale eigenschappen is paardenbloem goed tegen reumatische aandoeningen; deze worden namelijk veroorzaakt door grote hoeveelheden gifstoffen die worden opgeslagen in vocht. De ontgiftende en zuiverende werking van paardenbloem zorgt dat gifstoffen sneller het lichaam verlaten.
 • Voedingsstoffen paardenbloem - Paardenbloemwortel staat bol van voedingsstoffen. Het is daarom aan te raden regelmatig verse paardenbloem als wilde groente te eten. Er zitten zeer veel bitterstoffen in. Voorts bevat het fytosterolen, vetzuren waaronder linolzuur, linoleenzuur, palmitinezuur en oleïnezuur. Verder zitten er flavonoïden, fenolzuren, slijmstoffen, looistoffen of tanninen, de vitaminen B1, B2, B3, C, choline en de mineralen calcium, seleen, chroom, magnesium, zink, mangaan en zwavel in. Het blad van paardenbloem heeft een iets andere samenstelling. In het blad zitten vele fytonutriënten. Er zitten de vitaminen A, B1, B2, C, E, choline en carotenoïden in. Qua mineralen bevat het blad ijzer, calcium, magnesium, mangaan, natrium, seleen, silicium, fosfor en koper.
 • Goed voor de lever - Paardenbloem heeft een galverhogende en galdrijvende werking. Hierdoor kan de lever beter voedsel verteren. Vooral vetten kunnen beter verteerd worden als men paardenbloemblad of -wortel eet. In medische termen heet de paardenbloem een hepaticum; een bevorderend middel voor de lever of een leverdraineur. De bitterstoffen zijn hier verantwoordelijk voor. De werking van de wortel is sterker dan het blad. Daarnaast is het een antilithicum, wat betekent dat het de vorming van galstenen voorkomt.
 • Paardenbloem is goed voor de spijsvertering - De bitterstoffen en choline in paardenbloem bevorderen de spijsvertering. Daarnaast wordt de speekselsecretie bevordert. Speeksel bevat enzymen die het eten verteren dus hoe meer speeksel in je maag komt, hoe beter je het eten verteert. Verder is het een eetlustbevorderend middel. Bovendien wordt de uitscheiding van stoffen door de alvleesklier bevordert door paardenbloem.

 

Bee Crazy - vegan altnernative for honey with flowers and herbs.

honey alternative

Why an alternative to bee honey? Which is also just a sweetener;), but without bee stress. Unfortunately, honey production always has disadvantages and problems for the bees, such as the stress of harvesting honey.

The nectar taken by bees contains the sugar type sucrose, which is broken down into the components of fructose and glucose by constant transfer between bees and honeycombs with the addition of acids, which is why in addition to coconut palm sugar the fruit apple and lemon are used in this vegan version. The beehive has a warm constant temperature. The alternative is therefore  created on a very low fire / other heat source, slowly becoming a honey.

 

BE GOOD VERSION - Dandelionmix or marigoldmix with organic coconut palm sugar.

The color of coconut palm sugar becomes quite dark and is therefore often not used to make it 'attractive'. This autumn / winter version is made from dried flowers, the spring / summer version will be made from fresh flowers. The taste is a little bit like a honey 'drop'  A teaspoon healthy due to the use of coconut palm sugar and, among other things, dandelion. Read below the benefits of using these ingredients.

 

The benefits of using organic coconut palm sugar.

 • Organic coconut palm sugar is free from pesticides. Pesticides are dangerous for the environment and the human body. Pesticides have been associated with numerous health risks.
 • Coconut palm sugar contains a variety of vitamins, including twelve of the essential vitamin B complex.
 • Coconut palm sugar has a (low) glycemic index of 35-40. Diets low in glycemic foods lead to better glucose and insulin regulation, disease prevention, more energy and a better mood.
 • Coconut palm sugar contains 16 amino acids. Amino acids are needed to build proteins that are used throughout the body for the growth, repair and maintenance of body tissues, enzymes, hormones.
 • Diets rich in whole and unrefined foods contain high concentrations of antioxidants, phenocils, fiber and many other phythochemicals that may protect against chronic diseases.
 • Coconut palm sugars are free from chemicals, synthetic excipients, preservatives, artificial colors, artificial flavors, yeasts or additives.
 • Coconut palm sugar contains many minerals, including potassium, magnesium, zinc, iron, boron, sulfur, calcium and copper.

 

The benefits of using organic dandelion.

The healthy properties of dandelion mean that this plant can offer a solution for various disorders. Here are some conditions listed and the reason why dandelion can be a medicine:

 • Tiredness due to reduced liver function because the high vitamin and mineral content strengthens the whole body and detoxifies the body,
 • Anemia because it contains a lot of iron and other minerals,
 • Osteoporosis due to the minerals present,
 • Brittle hairs because calcium and silica strengthen the connective tissue, sulfur strengthens the hair and choline and magnesium strengthen the nerves,
 • Old age diabetes because it lowers blood sugar,
 • Constipation because the dandelion root in particular has a slightly laxative effect,
 • Insufficient milk production during breastfeeding because it has a lactating effect
 • Immune enhancement because it works both antivirally and antibacterially.
 • Moisturizing effect of dandelion - Dandelion works diuretically, which means water-repellent. It works better than regular medication because it sometimes leads to a potassium deficiency. Dandelion leaves enough potassium so by using this as a urine-expelling medicine you cannot get a potassium deficiency. In addition, the leaf is uric acid expelling and blood purifying. This is mainly due to the presence of sulfur. Dandelion leaf also has an anti-inflammatory effect. Because of all these medicinal properties, dandelion is good against rheumatic diseases; these are caused by large amounts of toxins that are stored in moisture. The detoxifying and purifying effect of dandelion ensures that toxins leave the body faster.
 • Nutrients dandelion - Dandelion root is full of nutrients. It is therefore advisable to regularly eat fresh dandelion as wild vegetables. It contains a lot of bitter substances. Furthermore, it contains phytosterols, fatty acids including linoleic acid, linolenic acid, palmitic acid and oleic acid. There are also flavonoids, phenolic acids, mucilages, tannins or tannins, vitamins B1, B2, B3, C, choline and the minerals calcium, selenium, chromium, magnesium, zinc, manganese and black.
 • Good for the liver - Dandelion has a bile-raising and bile-driving effect. This allows the liver to digest food better. Fats in particular can be digested better if you eat dandelion leaves or carrots. In medical terms the dandelion is called a hepaticum; a stimulant for the liver or a liver injury. The bitter substances are responsible for this. The effect of the root is stronger than the leaf. In addition, it is an antibithic, which means that it prevents the formation of gallstones
 • Dandelion is good for digestion - The bitter substances and choline in dandelion promote digestion. In addition, saliva secretion is promoted. Saliva contains enzymes that digest the food so the more saliva gets in your stomach, the better you digest the food. Furthermore, it is an appetite-promoting agent. Moreover, the excretion of substances by the pancreas is promoted by dandelion.

De voordelen van het gebruik van biologische goudsbloem: 

De goudsbloem is goed voor de huid en heeft een ontstekingsremmend effect. 

The benefits of using organic marigold:

The marigold is good for the skin and has an anti-inflammatory effect. 

 


'BE SWEET' VERSION  - ruwe rietsuiker i.v.p. kokospalmsuiker.

Deze suiker heeft niet alle  voordelen die kokospalmsuiker heeft, maar blijft wel mooi in kleur. Ik mix meerdere soorten eetbare bloemen met de goudsbloem of de paardenbloem in de hoofdrol.  Zie de voordelen van deze bloemen hierboven.

'BE SWEET' VERSION' - raw cane sugar instead of coconut palm sugar.

This sugar does not have all the benefits which coconutpalmsugar contains, but it remains beautiful in color.  I use multiple types of edible flowers, including the marigold or dandelion as the main flower. Read the benefits of these flowers above.

 


Bee Crazy - the new sweetness without cruelty !

 


 

Ook interessant

€ 7,50
€ 7,50
€ 35,00

Vegan Guilty Pleasures


Homemade and approved by Zepp!

Wij gebruiken vegan cookies. 🍪